!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Uthyrning

Stadgarna

 

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

26 §

Andra stycket:

Om en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål innehas med bostadsrätt av en juridisk person, får lägenheten endast användas för att i sin helhet upplåtas i andra hand som permanentbostad, om inte något annat har avtalats.

30 §

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som avses i 26 § andra stycket. 

Samtycke behövs dock inte,

1.om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 bostadsrättslagen (1991:614) av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen, eller
2.om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller ett landsting.

Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket.

Bostadsrättshavare ska skriftligen ansöka hos styrelsen om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas.

Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.

Vid uthyrning av lägenhet i andra hand har styrelsen rätt att ta ut en avgift på högst 10 procent årligen av gällande prisbasbelopp.

Upplåts en lägenhet under del av ett år får avgiften tas ut efter de antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar

 

31 §

Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse, får bostadsrättshavaren ändå upplåta hela sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd tll upplåtelsen. Tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet skall begränsas till viss tid.

...

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor. 

 

 Förverkan av bostadsrätt

36 §

 punkt 2b

om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse,

Uppdaterad 2018-02-04